Skapa konto

Personuppgifter

   
 


   

Användaruppgifter

Lösenordet måste uppfylla lösenordskraven och vara minst 5 tecken långt.
Lösenord
Rekommendationen är att lösenordet också ska innehålla minst tre av dessa fyra teckengrupper:
* Gemener (små bokstäver)
* Versaler (stora bokstäver)
* Siffror
* Special-tecken
Bekräfta lösenordet

Villkor

Allmänna villkor inkl. Policy om personuppgifter och cookies

(Gäller från 2016-01-01)

1. Allmänt

1. Dessa Allmänna Villkor gäller mellan "Användare" och Visma Labs AB, Långskeppsgatan 9, 262 71 Ängelholm, Sverige, org. nr 556515-6196."Visma".

2. Vismas "Policy om Personuppgifter och Cookies" samt Begreppsbestämningarna listade längst ner i dessa Allmänna Villkor utgör en integrerad del av dessa Allmänna Villkor mellan Visma och Användaren.

3. Visma erbjuder Tjänster via Webbplatsen. Tjänsterna syftar till att ge Användarna möjlighet att söka jobb.

4. Tjänsterna tillhandahålls antingen direkt av Visma, eller Vismas koncernbolag, eller av Visma eller koncernbolag tillsammans med underleverantör eller partner. Innehållet och utformningen av Tjänsterna kan komma att utökas eller minskas i framtiden. Via Webbplatsen lämnas löpande information om exakt innehåll och utformning av de aktuella Tjänsterna.

5. Visma levererar Tjänsterna i enlighet med vad som vid var tid anges på Webbplatsen. Användaren svarar själv för den utrustning som vid var tid behövs för att kunna ta del av Tjänsterna (t.ex. Internetuppkoppling, dator och e-post m.m.).

6. Vanligtvis är Tjänsterna tillgängliga dygnet runt. Åtgärdande av eventuella fel utförs dock endast under normal kontorstid.

7. Användaren kan när som helst avsluta sitt Konto på Webbplatsen och välja att sluta använda Tjänsterna.

8. Utan föregående underrättelse till Användaren har Visma rätt att förändra Tjänster eller förändra delar av Tjänster.

2. Support

1. Visma tillhandahåller en support som i skälig omfattning under normal kontorstid kan bistå Användaren vid frågor eller problem som uppstår avseende användningen av Tjänsterna. Aktuella kontaktuppgifter till supporten finns publicerade på Webbplatsen. Visma tar dock inget som helst ansvar för fel och Användaren har inte någon rätt till ersättning eller annan påföljd vid fel. Visma anstränger sig dock för att Tjänsterna ska fungera felfritt.

2. Om Användaren upptäcker fel eller störningar i Tjänsterna ska Användaren skyndsamt meddela detta till Visma.

3. Konton

1. I de fall Användaren skapar ett Konto med tillhörande inloggningsuppgifter på Vismas Webbplats ska Användaren välja ett unikt, konfidentiellt och personligt lösenord som tillsammans med användarnamnet ger tillgång till Kontot. Rätten till Kontot får aldrig överlåtas.

2. Det är Användarens ansvar att hantera lösenord, användaruppgifter och annan viktig information från Visma så säkert att dessa inte kan hamna i orätta händer eller kan komma att missbrukas på annat sätt.

3. Det är Användarens ansvar att inte lämna datorn utan uppsikt under den tid då Användaren är inloggad på Kontot samt i övrigt iaktta särskild försiktighet rörande hanteringen av lösenordet.

4. Det är Användarens ansvar att omedelbart byta lösenord på Kontot om det finns misstanke om att någon annan fått kännedom om det.

5. Visma har rätt, men ingen skyldighet, att spärra Konton och därmed Användarens tillgång till detsamma om Visma misstänker att obehörig har fått, eller kan komma att få, tillgång till Användarens lösenord till Kontot.

6. Visma har rätt, men ingen skyldighet, att spärra Konton och därmed Användarens tillgång till detsamma om Visma misstänker att Användaren åsidosätter Allmänna Villkoren eller andra instruktioner utfärdade av Visma.

7. Användaren ansvarar för innehållet i samtliga jobbansökningar som görs, och allt Underlag som sprids, via Användarens Konton.

 

4. Immateriella Rättigheter

1. Samtliga immateriella rättigheter så som exempelvis varumärkesrättsligt skydd och upphovsrättsligt skydd m.m. för Tjänsterna, eventuellt innehåll däri och Webbplatsen tillkommer Visma och skyddas av tillämplig lagstiftning. Detta gäller även resultat av arbete som Visma eventuellt kan komma att utföra åt Användaren.

5. Användarens Användning av Tjänsterna och Ansvar

1. Användaren är skyldig att följa gällande lagar, regler och Vismas anvisningar och allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användning av Tjänsterna.

2. Användaren får inte använda Tjänsterna så att Visma eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Om Användaren får kännedom om att Tjänsterna används i strid med Allmänna Villkoren ska Användaren om möjligt se till att sådan användning omedelbart upphör och skyndsamt informera Visma om överträdelsen.

3. Användaren är i förhållande till Visma och Arbetsgivare ensamt ansvarig för all Information som Användaren sprider och kommunicerar genom användning av Tjänsterna eller som sprids med användning av Användarens Konto.

4. Användaren åtar sig särskilt att inte kommunicera eller publicera Information som kan vara kränkande, väcka förargelse, anses göra intrång i annans rätt (t.ex. upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immaterialrätt), uppmana till brott eller innehålla material som strider mot gällande lagstiftning (exempelvis rörande diskriminering eller hets mot folkgrupp).

5. Användaren ansvarar för att dennes användning av Tjänsterna inte kränker Vismas eller tredje mans upphovsrätt eller annan immateriell rättighet.

6. Användaren ska hålla Visma skadeslös från alla krav som är en direkt eller indirekt följd av aktivitet via Användarens Konto (inklusive innehåll i CV och andra ansökningshandlingar m.m.) som riktas mot Visma från tredje man (t.ex. om Användaren, eller någon som agerar Användarens uppdrag, orsakar Arbetsgivare eller annan person skada), och Användaren ska hålla Visma skadeslöst för den skada som Visma kan komma att hållas ansvarig för.

7. Visma förbehåller sig rätten att utan kompensation och utan förvarning fritt plocka bort CV:s och ansökningshandlingar som Visma anser innehålla olämpligt material, vara stötande, och/eller bryter mot Allmänna Villkoren, svensk lag och/eller innebär intrång i annans immateriella rättighet.

8. Vid missbruk enligt ovan förbehåller sig Visma rätten att säga upp Allmänna Villkoren till omedelbart upphörande och stänga av Användarens tillgång till Tjänsterna utan att Visma blir återbetalnings- eller ersättningsskyldig gentemot Användaren.

9. Om det kommer till Användarens kännedom att annan Användare eller någon av Arbetsgivare genom sitt användande av Tjänsterna eller Webbplatsen bryter mot svensk lag, Vismas Allmänna Villkor eller annat avtal ska Användaren snarast kontakta Visma.

6. Vismas Ansvar

1. Visma ansvarar inte för innehåll i länkar eller Banners som Arbetsgivare publicerar på Webbplatsen.

2. Användaren är medveten om och accepterar att Tjänsternas kvalitet är beroende, och påverkas, av t.ex. nätens kvalitet, Internetleverantörer och tredje mans server- och dataprestanda. Det ankommer således på Användaren att kontrollera att Arbetsgivaren erhållit ansökan.

3. Användaren förstår att Visma inte kan utesluta att störningar, avbrott, förseningar, planerade driftsstopp för underhåll, haverier avseende online-tjänsterna eller andra problem som kan förekomma och/eller uppstå i driften och därmed i Tjänsterna. Visma garanterar inte, och tar inte något ansvar för, att någon viss upp-tid ska föreligga för Tjänsterna.

4. Användaren har aldrig rätt till någon kompensation till följd av fel eller brister i Tjänsterna och inte heller på någon annan grund med anledning av användning av Tjänsterna.

5. I samband med förmedling av Tjänsterna ansvarar inte Visma för eventuella intrång i annans immaterialrätt.

6. Vismas ansvar ska under alla omständigheter vara beloppsmässigt begränsat till 0,5 prisbasbelopp och till rena sakskador. Visma ska inte vara ersättningsskyldig för Användaren eller annans förlust eller skada oavsett hur detta krav uppstått.

7. Visma ansvarar inte i något fall för indirekta förluster, skador eller följdskador såsom utebliven vinst, besparing, uteblivna avtal och inte heller för förlust av data.

7. Personuppgiftshantering

1. Användaren samtycker till och godkänner att Visma behandlar Användarens personuppgifter i enlighet med Vismas Policy om Personuppgifter och Cookies som vid var tid finns publicerad på Webbplatsen. Frågor kring Vismas behandling av personuppgifter kan ställas till Vismas kundservice via Webbplatsen.

8. Force Majure

1. Visma ansvarar inte på något sätt för förlust, skada eller annan olägenhet som uppstår på grund av omständigheter som Visma inte rimligen kunnat kontrollera. Denna ansvarsfrihet inkluderar men är inte begränsad till krig, brand, explosion, översvämning, väderomständigheter, nätens kvalitet, störningar i tele- och datakommunikationer, dataprestanda, driften hos Internetleverantörer, tredje mans servrar, arbetskonflikter samt myndighetsingripande.

9. Uppsägning

1. Visma har alltid rätt att omedelbart och utan föregående uppsägningstid säga upp Allmänna Villkoren till omedelbart upphörande och upphöra med tillhandahållandet av Tjänsterna.

2. Användaren har alltid rätt att när som helst sluta använda Tjänsterna och avsluta sitt Konto.

10. Ändringar av Villkoren

1. Visma har rätt att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor.

2. Om Användaren använder sitt Konto hos Visma efter det att sådana ändringar i Allmänna Villkoren (enligt punkt 10.1 ovan) trätt i kraft blir Användaren bunden av de nya villkoren. Det åligger Användaren att hålla sig uppdaterad om gällande Allmänna Villkor vid inloggning på Kontot och vid användning av Tjänsterna.

3. Om Användaren avslutar sitt Konto i anledning av att Visma ändrar de Allmänna Villkoren (enligt punkt 10.1 ovan) anses ändringens ikraftträdande vara uppsägningsdatum.

11. Tillämplig lag och Tvist

1. Allmänna Villkoren ska tillämpas och tolkas i enlighet med svensk lag utan hänsyn till dess regler om lagval.

2. Tvist i anledning av Allmänna Villkoren ska avgöras av Stockholms tingsrätt i första instans.

Begreppsbestämningar

Dessa Begreppsbestämningar utgör en integrerad del av Vismas Allmänna Villkor mellan Visma och Användaren. När nedanstående fetstilta begrepp anges med versal begynnelsebokstav ska de, oavsett om de används i bestämd eller obestämd form, i plural eller singular, ha nedanstående innebörd.

Användare - Samtliga privatpersoner som besöker Vismas Webbplats (inklusive, men inte begränsat till, användare som använder Webbplatsen för att söka jobb).

Allmänna Villkor - Avser Vismas "Allmänna villkor" tillsammans med Vismas Policy om Personuppgifter och Cookies samt dessa Begreppsbestämningar.

Information - Avser information som Användaren förser Visma med t.ex. uppgifter i CV, ansökningshandlingar. Information inkluderar såväl text, bild, ljud, data, video som länkar.

Konto - Det inloggningskonto som Användaren skapar då denne loggar in på Webbplatsen.

Underlag - Det material, inklusive men inte begränsat till texter, bilder och filmer, som Användare publicerar på Webbplatsen.

Visma - Visma Labs AB.

Arbetsgivare - De arbetsgivare som platsannonserar via Webbplatsen.

Tjänsterna - Hela eller delar av de Tjänster som Visma från tid till annan erbjuder sina Användare.

Upp-tid - Den tid som Tjänsterna finns tillgängliga för allmänheten på Internet.

Webbplatsen – http://recruit.visma.comhttp://www.offentligajobb.se

Policy om Personuppgifter och Cookies

Personuppgifter

Användare avgör själv om denne vill lämna personuppgifter via Webbplatsen, och vilka personuppgifter som lämnas. Personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som lämnas vid registrering för och användning av Tjänsterna är Visma Labs AB, Långskeppsgatan 9, 262 71 Ängelholm, Sverige, org. nr 556515-6196. +46 (0)771-10 10 29, info.recruit.enterpriseab@visma.com.

Personuppgifter som behandlas av Visma utgörs av t ex namn, kontaktuppgifter och sådan annan personlig information som Användare lämnar i samband med registrering av ett Konto och/eller vid ansökan till en utannonserad tjänst.

Användare kan närsomhelst genom inloggning på sitt Konto komplettera, ta bort eller korrigera lämnade uppgifter. Användare har även rätt att när som helst vända sig till Visma och begära rättelse av eventuella uppgifter om sig som är felaktiga eller inaktuella (se kontaktuppgifter ovan).

Användare måste lämna sitt samtycke till att de personuppgifter som lämnas av Användaren behandlas i enlighet med de krav som uppställs i den svenska personuppgiftslagen (SFS 1998:204) (”PuL”) för att kunna registrera sig för och/eller kunna söka en utannonserad tjänst. Lämnade personuppgifter behandlas av Visma men kan även komma att överföras inom Visma-koncernen och/eller tillunderleverantörer till Visma-koncernen. Personuppgifterna behandlas för ändamålen att tillhandahålla, utföra och utveckla Tjänsterna. Visma kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Personuppgifterna lämnas endast ut till Användaren och till Arbetsgivare för vilken Användare sökt utannonserad tjänst eller i enlighet med Användarens på Webbplatsen lämnade samtycke för visst övrigt utlämnande av dennes personuppgifter. Visma ansvarar inte för Arbetsgivares behandling av personuppgifter, för den behandlingen ansvarar Arbetsgivaren.

Användare har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om sig som Visma behandlar och hur Visma behandlar dessa.

Visma åtar sig att vidta de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt PuL i syfte att skydda de personuppgifter som behandlas.

Användares personuppgifter kommer inte att lagras längre än nödvändigt för utförande av Tjänsterna.

Cookies

Vår webbplats innehåller så kallade cookies. En cookie är en liten datafil som webbplatsen sparar i din dator.

Cookies lagras tillfälligt i din dator 
Vi använder sessionscookies och sessions-ID för att du ska kunna göra olika typer av sökningar i våra databaser. Cookien sparas inte av din dator utan finns bara tills du stänger webbläsaren. Denna typ av cookie används enbart för att kommunikationen mellan din dator och vår server ska fungera. Den ger oss ingen information om dig som användare.

Du kan stänga av cookien 
Om du inte accepterar användningen av cookies kan du ändra inställningen i din webbläsare så att den inte tillåter cookies. Men då kan du heller inte använda de tjänster som kräver inloggning.

Webbläsare

Webbplatsen stödjs av följande:

Visma förbinder sig till att supportera RTM-version (release-to-market eller release-to-manufacturing), en version av en programvara som anses stabil, färdigutvecklad och har släppts allmänt tillgänglig.

Webbläsarserier begränsas till de 3 största som har en marknadsandel på minst 10% enligt http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp

Fullständig funktionalitet upprätthålls i aktuell samt föregående huvudversion, eller version släppt under de senaste 3 åren, och som ingår i de ledande webbläsarserierna.

Med fullständig funktionalitet avses komplett och korrekt design, funktion och tillgänglighet enligt specifikation/avsikt och vad som kan anses rimligt. I de fall de tekniker som används inte stöds fullt ut i alla webbläsare, erhålls funktionsmässigt likvärdigt gränssnitt.

Visma tillhandahåller inget officiellt stöd till webbläsare eller komponenter däri som ej längre stöds av tillverkaren, inte rekommenderas av tillverkaren, som inte kontinuerligt uppdateras med rekommenderade uppdateringar eller som är äldre än 6 år.

Om recruit.visma.com inte fungerar med ovanstående webbläsare kan det bero på att Cookies inte är påslagna, de behöver då aktiveras för att sidan ska fungera som avsett.

Javascript

Vissa av tjänsterna på Webbplatsen kräver JavaScript.

Färger och upplösning

Webbplatsen är anpassad för upplösningen 1024x768 och minst 256 färger. Om du ändrar till väldigt stor text så kan det hända att inte hela webbplatsen syns samtidigt på skärmen.

Skapa användarkonto