Vad roligt att du är intresserad av en av våra tjänster inom Karlstads kommun.

I en del av våra ansökningar ombeds du att besvara ett antal enkätfrågor. Vi vill uppmuntra dig till att svara noggrant för att ge bästa möjliga förutsättningar till ett rättvist urval i rekryteringen.
När du söker en tjänst inom kommun, landsting eller på en statlig myndighet blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att din ansökan kan begäras ut. Detta sker dock väldigt sällan men det kan ske.
Om du har skyddade personuppgifter rekommenderar vi att du skickar in din ansökan på annat sätt, samt tydligt anger att du har skyddade personuppgifter.
Har du frågor om PUL - Personuppgiftslagen - kan du kontakta kommunens PUL-ombud via vår växel tel: 054-540 00 00


How fun you are interested in one of our vacanses in Karlstad Municipality.

In some of our applications, you are asked to answer a number of questionnaires. We want to encourage you to respond carefully to provide the best possible conditions for a fair selection in recruiting.
When applying for a service within a municipality, county council or government agency, your application becomes a general act according to the publicity principle. This means that your application can be requested. However, this happens very rarely, but it can happen.
If you have protected personal information, we recommend that you submit your application differently, as well as clearly state that you have protected personal data.
If you have questions about the PUL Personnel Data Act, please contact the municipality's PUL representative via our exchange, tel: 054-540 00 00
Jag har tagit del av ovanstående information och vill gå vidare med att skicka in min ansökan / I have read the above information and will proceed with my application