1 Klicka på någon av knapparna nedan för att ansöka

Ansök med Recruit
Om du vill ha tillgång till din ansökan efter att du skickat in den kan du logga in eller skapa ett konto i Visma Recruit genom att klicka här.
Ansök med formulär
Om du vill ansöka genom att använda formuläret nedan klicka här. Du kan då också använda din LinkedInprofil, den kommer att läggas till som en länk i din ansökan.

2 Personuppgifter

Har du ingen LinkedIn profil fyller du bara i fälten nedan innan du skickar din ansökan, längst ner på sidan.
Spara tid genom att använda din LinkedInprofil
   
   
Skriv: 0123456789 (utan bindestreck och mellanslag)
Skriv: 12345 eller 123 45
Geografisk placering


 

3 Länkar

4 Bifogade filer2 MB/fil (maxstorlek)


2 MB/fil (maxstorlek)


2 MB/fil (maxstorlek)

5 Frågor

Är du legitimerad tandläkare med svensk legitimation?
 
Har du kunskaper i svenska som motsvarar svenskt gymnasium eller lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala?
 
Hur många års arbetslivserfarenhet har du som tandläkare?
 
Var såg du annonsen?
 
Vilka orter är du intresserad av att arbeta på?
 

6 Villkor

Nedan finns vår integritetspolicy, expandera rutan för att läsa texten.

Information om personuppgiftsbehandling till sökande

Allmänt

Nedan följer information om hur dina personuppgifter behandlas som sökande till tjänst i Region Skåne eller regionens bolag samt dina rättigheter.

Alla behandlingar av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning (EU:s dataskyddsförordning, nr 2016/679 (”GDPR”). Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att uppgifterna inte är tillgängliga för fler personer än vad som är nödvändigt. Vidare har du rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som finns sparade om dig i Region Skåne eller i regionens bolag (se kontaktuppgifter under rubriken ”Om du vill veta mer”). Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna informationstext. Du kan också besöka www.integritetsskyddsmyndigheten.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Nedan följer information om hur dina personuppgifter behandlas som sökande till tjänst i Region Skåne eller regionens bolag. Kontakta Region Skåne eller regionens bolag vid skyddad identitet för vidare information om hur du söker tjänst och hantering av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

Region Skåne (organisationsnummer: 232100-0255) är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom regionen där regionen bestämmer ändamål och medel för behandlingen. Om du söker tjänst hos något av regionens bolag, är berört bolag personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker. Kontaktuppgifter till regionens bolag finns på www.skane.se.

Vilka personuppgifter behandlas

Vid ansökan om anställning i Region Skåne eller regionens bolag behandlas personuppgifter som inhämtas från dig såsom namn, adress, personnummer, epost, telefonnummer, CV, uppgifter i ditt personliga brev, uppgifter om uppehålls- och arbetstillstånd och andra uppgifter som är relevanta för att erhålla anställning i Region Skåne eller regionens bolag. Arbetsgivaren samlar även in uppgifter om dig genom referenstagning samt – i förekommande fall - arbetspsykologiska tester.

För slutkandidater kan arbetsgivaren komma att inhämta uppgifter om dig från myndigheter exempelvis information om behörighet att utöva legitimationsyrke från Socialstyrelsen. Se vidare nedan angående känsliga personuppgifter och lagöverträdelser. Vid rekrytering förekommer profilering.

Rättslig grund

De rättsliga grunderna för behandling är – beroende på vilken behandling som är aktuell - fullgörelse av uppgifter av allmänt intresse och rättsliga förpliktelser.

Ändamålet med behandlingen

Insamlingen och behandlingen av personuppgifter sker för att Region Skåne och regionens bolag ska kunna rekrytera vilket bland annat innefattar att hantera och bedöma ansökningar, intervjuer och beslutsfattande i samband med rekrytering. Vidare sker behandling av personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, fullgöra rättsliga förpliktelser och uppgifter av allmänt intresse.

Lagöverträdelser

Personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott behandlas när så krävs gällande slutkandidat, bland annat när behandlingen är nödvändig för att utföra kontroller som får ske enligt lag eller som krävs av säkerhetsskäl. Vid kontroller som får ske enligt lag kan utdrag ur misstanke- och belastningsregistret inhämtas från Polisen. Du kommer alltid att informeras om utdrag inhämtas.

Känsliga personuppgifter

Vissa av de personuppgifter som arbetsgivaren behandlar om dig kan utgöra så kallade känsliga uppgifter. Med känsliga personuppgifter avses exempelvis uppgift om hälsa. Du kommer alltid att informeras särskilt om uppgift om hälsa inhämtas till exempel inom ramen för hälsokontroll vid nyanställning. Vidare sker behandling om något av undantagen från förbudet att behandla känsliga personuppgifter är uppfyllt i GDPR såsom att behandlingen är nödvändig för att Region Skåne eller regionens bolag ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten samt om behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk till exempel vid tvist om diskriminering vid rekrytering.

Kategorier av mottagare

Visma Recruit är en molntjänst som utvecklats av Visma som Region Skåne och regionens bolag använder som rekryteringstjänst vid ansökan via www.skane.se eller berört bolags hemsida. Således kan Vismas support, tekniker och underleverantörer ha tillgång till dina personuppgifter som en del av driften av tjänsten.

Vid arbetspsykologiska tester överförs dina personuppgifter till de externa leverantörer som Region Skåne har avtal med. Om Region Skåne anlitat rekryteringsföretag kan uppgifter både samlas in och överföras därifrån.

Personuppgiftsbiträdesavtal (sk PUB-avtal) säkerställer att de personuppgifter som omfattas av personuppgiftsbiträdets behandling hanteras i enlighet med de krav som följer av lagstiftning samt att uppgifterna inte blir tillgängliga för obehöriga.

Att lämna uppgifter till facklig organisation utgör en rättslig förpliktelse i vissa fall bland annat vid rekrytering till chefsposition och vid ingång av tidsbegränsat anställningsavtal.

Dina personuppgifter kan vidare komma att begäras ut enligt offentlighetsprincipen, som innebär att vem som helst har rätt att begära att ta del av allmänna handlingar från Region Skåne. Offentlighetsprincipen gäller även bolag som Region Skåne utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över. Uppgifter som omfattas av lagstadgad sekretess lämnas inte ut.

Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att behandlas i Visma Recruit och av Region Skåne så länge det finns ett behov utifrån det ändamål som uppgiften behandlas för. När något sådant behov inte längre finns kommer dina personuppgifter antingen att gallras eller att lagras för arkivändamål utifrån arkivlagens bestämmelser.

Vid var tid gällande beslut om gallring och bevarande av handlingar anger vilka typer av handlingar som bevaras för arkivering och vilka som gallras (raderas). Ansökningshandlingar vid erhållen tjänst bevaras i personalakt. Ansökningshandlingar vid ej erhållen tjänst gallras efter två år. Spontanansökningar gallras vid inaktualitet.

Dina rättigheter

När dina personuppgifter behandlas av Region Skåne eller regionens bolag har du vissa rättigheter. Eftersom det även finns särskilda regler för hur vi måste hantera allmänna handlingar så påverkas dessa rättigheter på olika sätt, rättigheter är därför inte absoluta. Det här betyder att Region Skåne samt regionens bolag kommer att ta emot din ansökan om att utnyttja dina rättigheter och ta ställning till ditt önskemål utifrån dataskyddslagstiftning och andra lagar till exempel arkivlagen.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om ifall Region Skåne eller regionens bolag behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som Region Skåne eller regionens bolag behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att ofullständiga personuppgifter kompletteras.

Under vissa förutsättningar har du rätt att få personuppgifter raderade. Om du har rätt att få dina personuppgifter raderade innebär det att Region Skåne eller regionens bolag utan onödigt dröjsmål ska radera uppgifterna.

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Det gäller under den tid som andra invändningar bedöms. Begränsning innebär att Region Skåne eller regionens bolag inte får göra något med dina personuppgifter mer än fortsätta lagra dem. Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter utlämnade av Region Skåne eller regionens bolag i ett format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig. Det innebär att dina uppgifter ska lämnas ut och kunna överföras i ett strukturerat, elektroniskt format.

Under vissa förutsättningar har du rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär att dina personuppgifter inte längre får behandlas om inte Region Skåne eller regionensbolag kan visa att den rättsliga grunden allmänt intresse är tillämplig för behandlingen av dina personuppgifter.

Om du vill veta mer

Om det är någon av dina rättigheter du vill nyttja eller om du har generella frågor kring hur personuppgifter behandlas vänder du dig till Region Skåne eller Region Skånes dataskyddsombud vid ansökan av tjänst i Region Skåne samt till regionens bolag vid ansökan av tjänst i någon av regionens bolag.

Kontaktuppgifter Region Skåne

Region Skåne, 291 89 Kristianstad.

Kontaktuppgifter: Växel: 044-309 30 00, Fax: 044-309 32 98, E-post: region@skane.se

Vill du begära att få ett registerutdrag eller har frågor kring detta kan du vända dig till enheten för Journal- och arkivservice, Regionarkivet, Porfyrvägen 20, 224 78 Lund. Telefon 0771-86 66 00.

Kontaktuppgifter regionens bolag

Se ovan under personuppgiftsansvar. Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (www.integritetsskyddsmyndigheten.se)